Regulamin serwisu wap.wapster.pl
§1 Definicje
 1. "Użytkownik" - osoba korzystająca z Serwisu.
 2. "CT" - operator Serwisu, spółka CT Creative Team S.A. siedziba: Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000035069, NIP: 951-19-21-562, Kapitał zakładowy: 13 753 200,00 PLN (opłacony)
 3. "Serwis" - zestaw wszystkich usług dostępnych w domenie wap.wapster.pl
§2 Postanowienia ogólne
 1. Serwis dostępny jest dla wszystkich użytkowników telefonów komórkowych polskich operatorów sieci GSM (Era GSM, Idea, Plus GSM).
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
§3 Zasady korzystania z serwisu
 1. Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet (Netykieta). W szczególności Użytkownik nie powinien:
  1. naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu;
  2. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
  3. korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
§4 Zasady współpracy
 1. CT dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
 2. CT z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności: zmianę przepisów prawnych, utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Serwisie, utratę praw do domeny albo istotną awarię sprzętu.
 3. CT nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  2. za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których CT przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
  3. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od CT;
  5. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od CT;
  6. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od CT;
§5 Ochrona danych osobowych
 1. Przetwarzanie przez CT danych osobowych Użytkowników odbywa się na podstawie i zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. CT zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Użytkowników.
CT Creative Team S.A.